Hvad er racisme - definition på racisme

Racisme er forestillingen om, at mennesker inddeles i forskellige grupper efter biologisk race, og at der er et hierarkisk forhold imellem disse racer, hvilket betyder, at visse racer er andre overlegne.

Racisme er i en mere bred betydning nært beslægtet med handlinger som diskrimination, undertrykkelse, fremmedhad osv. Herunder stemples former for diskrimination eller forskelsbehandling ud fra kultur, religiøs, sproglig, etnisk, politisk orientering og national herkomst som racisme. Racisme omfatter også forhånende og nedværdigende ytringer om bestemte menneskegrupper, hvilket ses i den virtuelle verden, fx på internettet, men også på den politiske scene.

Der findes også kultur-racisme. Denne form for racisme ligner den traditionelle racisme, idet den tager udgangspunkt i, at der findes forskellige kulturer, med forskellige egenskaber. Det medfører således en rangorden mellem kulturerne. I Europa er det den vestlige kultur, der regnes for den øverste i hierarkiet eller den overlegne. Klassificering af kulturerne bruges til at retfærdiggøre negativ forskelsbehandling på samme måde som raceforskel. I forlængelse heraf findes der også religiøs/kulturel racisme eller diskrimination. Eksempelvis er der inden for de sidste 10-15 år eskaleret en hetz mod den islamiske verden efter terrorangrebene 11. september 2001 på World Trade Center og Pentagon, og ofte bliver debatten ikke nuanceret, men derimod generaliserende, hvortil islam bliver stemplet som en ond religion, der er undertrykkende og uforenelig med andre samfund.

Begreber som racisme og racediskrimination fremkalder hos de fleste stærke følelser. Vi forbinder det fx med Hitlers nazisme-ideologi i Tyskland, det undertrykkende apartheid-system i Sydafrika eller krigen i Bosnien i forbindelse med Jugoslaviens blodige opløsning.

Vi må desværre sande, at racisme og racediskrimination også findes i det danske samfund. Her oplever personer (især indvandrere, flygtninge eller danskere med etnisk baggrund) enten racisme eller racediskrimination og for disse personer, fremkalder det stærke følelser, fx ærekrænkelse, frustration, nedtrykthed, vrede, fortvivlelse, afmagt, mangel på selvværd m.m.

 

Forskellige former for racisme eller racediskrimination
Racismen kan udtrykkes på mange forskellige måder, men for at kunne forholde sig til racisme eller racediskrimination, er det nødvendigt at finde ud af de forskellige typer. Racediskrimination indeholder i udgangspunkt to elementer: fordomme/stereotype opfattelser i kombination med en direkte eller indirekte racisme/diskrimination:
 

1) Direkte isoleret racisme/diskrimination
Enkeltpersoners racistisk motiverede adfærd/handlinger. Det kan være overfald mod en person med etnisk baggrund, hvilket ofte forekommer i nattelivet. Denne form kan også forekomme i mindre grupper.
 

2) Politisk organiseret racisme/diskrimination
Racistisk motiverede handlinger med et klart politisk budskab. Det er bevidste handlinger, og grupperne har ofte et udstrakt netværk, hvor de kan danne organiserede grundlag og aktioner.

 

3) Indirekte isoleret racisme/diskrimination
Enkeltpersoners handlinger i forhold til etniske minoriteter, der ikke udspringer fra et bevidst diskriminerende motiv. Her er diskriminationen ofte udløst af fordomme over for personen med en etnisk eller udenlandsk baggrund, hvor man antager, at en person med minoritetsbaggrund besidder et bestemt job, fx når en ingeniør med minoritetsbaggrund, der skal inspicere en byggeplads, bliver standset af en vagt med henvisning til, at der ikke er bestilt en taxa. Vagten antager, at personen er taxachauffør på grund af sine fordomme.
 

4) Strukturel direkte racisme/diskrimination
Idéen om strukturel direkte racisme går ud på at samfundet på et overordnet plan – dvs. samfundets institutioner, erhvervslivet og kulturlivet - er indrettet på en måde, så de sociale forhold/strukturer holder "anderledes" mennesker udenfor på grund af deres trosretning, hudfarve, national-, etnisk- eller kulturel oprindelse og derigennem bliver behandlet på en mindre fordelagtig eller diskriminerende måde. En afvisning ved et diskotek med henvisning til personens hudfarve er at betragte som direkte diskrimination. Eller hvis et boligformidlingskontor imødekommer diskriminerende krav fra arbejdsgivere, boligudlejere mv

 

5) Strukturel indirekte racisme/diskrimination
Strukturel indirekte diskrimination indebærer, at bestemmelser og praksis og kriterier, der i udgangspunkt er neutrale, men som faktisk stiller personer med en bestemt trosretning, hudfarve, national, kulturel eller etnisk oprindelse i en ufordelagtig situation sammenlignet med andre mennesker. Disse utilsigtede konsekvenser kaldes derfor for institutionel eller strukturel diskrimination. Et eksempel på strukturel indirekte diskrimination - hvor en neutral regel, som ikke har til hensigt at diskriminere, men alligevel får diskriminerende effekt - er visse virksomheders beklædningskrav om ikke at bære hovedbeklædning. Beklædningskravet er tilsyneladende neutralt, fordi det gælder alle. Den får imidlertid en utilsigtet virkning på personer, der, på grund af religiøse overbevisninger, bærer hovedbeklædning, fx muslimske kvinder.