Links

 

www.nordic-network-against-racism.org
Nordic Network Against Racism –NONAR - For diversity - against discrimination!
NONAR et et netværk af Nordiske foreninger og tiltag. Det er NONARs formål, At være fællesrepræsentation for foreninger/organisationer i Norden, som driver oplysningsarbejde  om og imod racisme og forskelsbehandling. At være en fælles Nordisk repræsentation imod racisme og diskrimination
 

Demos - Antiracistisk forlag med bøger og nyhedsbrev.

I CARE - Crosspoint Anti Racism - Et anti-racistisk søgesystem.

Let’s Kick Racism Out of Football - International organisation, der arbejder for at holde racisme ud af fodboldkulturen og promoverer antiracisme via fodbold.

Sorte Får - Sorte får er et venstreorienteret netværk mod racisme, ulighed, forskelsbehandling og diskrimination.

Tørklædefrihed - Den danske regering har den 14. maj 2008 besluttet at ændre Retsplejeloven, således at det ikke vil være tilladt for en dommer at bære religiøse symboler under udførelsen af sit hverv. Forbuddet rammer reelt kun muslimer og er det første skridt på vejen til at marginalisere muslimer i Danmark. Er du imod tørklædeforbuddet? Så giv udtryk for din modstand med din underskrift.

UNITED FOR INTERCULTURAL ACTION - European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
 

no-racism.net - Nyheder og artikler om flygtningepolitik og anden europæisk racisme.

www.fra.europa.eu - The thematic areas must include the fight against racism, xenophobia and related intolerance.

intet menneske er illegalt - Nyhedsportal om asylpolitik og flygtninge

www.ligebehandlingsnaevnet.dk – Ligebehandlingsnævnet, der består af dommere og jurister, behandler klager over forskelsbehandling og diskrimination både inden for og uden for arbejdsmarkedet 

http://www.kk.dk/diskrimination.aspx - Denne hjemmeside er udarbejdet af Borgerrådgiveren som led i Københavns Kommunes styrkede indsats mod diskrimination

http://menneskeret.dk/tema/tema+om+diskrimination – Institut for Menneskerettigheder

http://www.registrerdiskrimination.kk.dk – Tiltag fra Københavns Kommune

www.cmr.nu  - Centrum Mot Rasism (svensk organisation)

www.omod.no – Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering (norsk organisation)

www.antirasistisk-senter.no – Antirasistisk Senter (norsk organisation)

www.ihmisoikeusliitto.fi – Finnish League for Human Rights (finsk organisation)

Amerikanske Billeder
Jacob Holdt har lavet en meget flot og informativ hjemmeside om sin bog og sine foredrag. Her kan du blandt andet se fotos fra "Amerikanske Billeder", læse anmeldelser og se hans syn på racisme og diskrimination.

Demos
Demos er en anti-racistisk/anti-nazistisk forening, som arbejder med at dokumentere højrekræfternes aktiviteter

Dokumentations- og rådgivningscentret om racediskrimination (DRC);
DRC er en selvejende uafhængig institution, der er organiseret som en fond. DRC tager i sit arbejde mod racediskrimination udgangspunkt i menneskerettighedskonventionerne. DRC kortlægger racediskrimination og giver råd, vejledning samt juridisk bistand til personer der har været udsat for racediskrimination, eller som har været vidne hertil.

Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling
Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandlings opgave er at behandle konkrete klager over forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse. Klagekomitéen kan også behandle klager over, at en person er blevet udsat for urimelig behandling som følge af, at vedkommende har klaget over forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse.

Nævnet for Etnisk Ligestilling
Nævnet for Etnisk Ligestilling er et rådgivende organ for Folketinget, regeringen, centrale og lokale myndigheder, private organisationer og andre samfundsinstitutioner i spørgsmål om diskrimination og etnisk ligestilling. Nævnet skal bl.a. formidle viden, vurdere og kommentere udviklingen og deltage i debatten.

Rådet for Etniske Minoriteter
Rådet for Etniske Minoriteter har til opgave at rådgive indenrigsministeren om spørgsmål af betydning for flygtninge og indvandrere.

SOS mod racisme
SOS mod Racisme er en international tværpolitisk bevægelse, der arbejder for kulturel forståelse og mod fordomme og diskrimination

EU Campaign "fordiversity-agaisnt EU campaign "Stop Diversity - Agaist discrimination".

Velkommen til Europa-Kommissionens hjemmeside om bekæmpelse af diskrimination! Brug forskellene. Stop Diskriminationen”. På denne hjemmeside kan du læse mere om EU oplysningskampagnen ”Brug forskellene. Stop diskriminationen.”, som finder sted i hele EU. Du kan også finde baggrundsinformation om de tiltag, som Europa-Kommissionens Generaldirektorat for beskæftigelse, social velfærd og ligeret har sat i gang for at bekæmpe diskrimination. Endelig kan du blive opdateret på, hvad der foregår rundt omkring i de 25 medlemslande for at bekæmpe diskrimination.

FN’s komité mod racediskrimination
Komitéen der er oprettet i forbindelse med FN’s konvention mod racediskrimination, består af uafhængige eksperter. Stater der har ratificeret konventionen, skal aflægge rapport til komiteéen hvert fjerde år om hvordan de lever op til konventionens bestemmelser.

FN’s verdenskonference mod racisme, racediskrimination, fremmedhad og intolerance
Konferencen finder sted i Sydafrika 31/8 - 7/9 2001. Verdenskonferencen er den tredje om dette emne. Konferencen vil lægge vægt på handlingsorienterede og konkrete skridt til at udrydde racisme, bl.a. forebyggelse, undervisning og beskyttelse mod racisme.

Institute of Race Relations - United Kingdom

European Commission against Racism and Intolerance
European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees

www.enar-eu.org
Samlingssida för europeiskt nätverk mot rasism

The Anti Racist Centre in Norway

www.samling.org
Samlingen består av ett antal riksförbund i samverkan, med invandrarorganisationer som bas. Målsättningen är att för invandrares och andra minoriteters del påverka utvecklingen mot jämställdhet och lika rätt inom samhällets alla områden, arbetsmarknaden, rättssystemet mm.