Links

 

Demos - Antiracistisk forlag med bøger og nyhedsbrev.

I CARE - Crosspoint Anti Racism - Et anti-racistisk søgesystem.

Let’s Kick Racism Out of Football - International organisation, der arbejder for at holde racisme ud af fodboldkulturen og promoverer antiracisme via fodbold.

UNITED FOR INTERCULTURAL ACTION - http://www.unitedagainstracism.org - European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
 

no-racism.net - Nyheder og artikler om flygtningepolitik og anden europæisk racisme.

www.ligebehandlingsnaevnet.dk – Ligebehandlingsnævnet, der består af dommere og jurister, behandler klager over forskelsbehandling og diskrimination både inden for og uden for arbejdsmarkedet 

http://www.kk.dk/indhold/bekæmpelse-af-diskrimination  Denne hjemmeside er udarbejdet af Borgerrådgiveren som led i Københavns Kommunes styrkede indsats mod diskrimination

http://menneskeret.dk – Institut for Menneskerettigheder - der kan gives hjælp i begrænset omfang

www.omod.no – Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering (norsk organisation)

www.antirasistisk-senter.no – Antirasistisk Senter (norsk organisation)

www.ihmisoikeusliitto.fi – Finnish League for Human Rights (finsk organisation)

Amerikanske Billeder
Jacob Holdt har lavet en meget flot og informativ hjemmeside om sin bog og sine foredrag. Her kan du blandt andet se fotos fra "Amerikanske Billeder", læse anmeldelser og se hans syn på racisme og diskrimination.

Demos
Demos er en anti-racistisk/anti-nazistisk forening, som arbejder med at dokumentere højrekræfternes aktiviteter

Dokumentations- og rådgivningscentret om racediskrimination (DRC);
DRC er en selvejende uafhængig institution, der er organiseret som en fond. DRC tager i sit arbejde mod racediskrimination udgangspunkt i menneskerettighedskonventionerne. DRC kortlægger racediskrimination og giver råd, vejledning samt juridisk bistand til personer der har været udsat for racediskrimination, eller som har været vidne hertil.
Rådet for Etniske Minoriteter har til opgave at rådgive indenrigsministeren om spørgsmål af betydning for flygtninge og indvandrere.

SOS mod racisme
SOS mod Racisme er en international tværpolitisk bevægelse, der arbejder for kulturel forståelse og mod fordomme og diskrimination

EU Campaign "fordiversity-agaisnt EU campaign "Stop Diversity - Agaist discrimination".

Velkommen til Europa-Kommissionens hjemmeside om bekæmpelse af diskrimination! Brug forskellene. Stop Diskriminationen”. På denne hjemmeside kan du læse mere om EU oplysningskampagnen ”Brug forskellene. Stop diskriminationen.”, som finder sted i hele EU. Du kan også finde baggrundsinformation om de tiltag, som Europa-Kommissionens Generaldirektorat for beskæftigelse, social velfærd og ligeret har sat i gang for at bekæmpe diskrimination. Endelig kan du blive opdateret på, hvad der foregår rundt omkring i de 25 medlemslande for at bekæmpe diskrimination.

FN’s komité mod racediskrimination
Komitéen der er oprettet i forbindelse med FN’s konvention mod racediskrimination, består af uafhængige eksperter. Stater der har ratificeret konventionen, skal aflægge rapport til komiteéen hvert fjerde år om hvordan de lever op til konventionens bestemmelser.

FN’s verdenskonference mod racisme, racediskrimination, fremmedhad og intolerance
Konferencen finder sted i Sydafrika 31/8 - 7/9 2001. Verdenskonferencen er den tredje om dette emne. Konferencen vil lægge vægt på handlingsorienterede og konkrete skridt til at udrydde racisme, bl.a. forebyggelse, undervisning og beskyttelse mod racisme.

Institute of Race Relations - United Kingdom

European Commission against Racism and Intolerance
European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees

www.enar-eu.org
Samlingssida för europeiskt nätverk mot rasism

The Anti Racist Centre in Norway

www.samling.org
Samlingen består av ett antal riksförbund i samverkan, med invandrarorganisationer som bas. Målsättningen är att för invandrares och andra minoriteters del påverka utvecklingen mot jämställdhet och lika rätt inom samhällets alla områden, arbetsmarknaden, rättssystemet mm.