Lovgivning

Straffelovens § 266b - også kaldet racisme- eller diskriminationsparagraffen:

§ 266 b
Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2
Ved straffens udmåling skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

 

Paragraffen omskrevet fra lovsprog til hverdagssprog:

§ 266 b

En person, der i offentligheden, fx i en avis, på tv, i radioen eller på et forsamlende møde, udsiger truende, forhånende eller nedværdigende udtalelser/ytringer mod en gruppe af mennesker på grund af deres race, hudfarve, nationalitet eller etnisk oprindelse, religiøse overbevisning eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel op til 2 år.

Stk. 2

Når straffen dømmes skal den idømte straffes hårdt, hvis det viser sig, at lovovertrædelsen ligner/ minder om propaganda.

 

FN OG DE NATIONALE LOVGIVNINGER:                                                                                                                                        Der blev i 1965 i FN vedtaget en konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination. Mange lande har en lovgivning, der forbyder racistiske handlinger og offentlige udtrykte racistiske holdninger. I Danmark er udbredelse af udtalelser, ved hvilke en gruppe af personer eller en enkelt person trues, forhånes eller nedværdiges bl.a. pga. race, strafbare efter Straffeloven § 266b. Forskelsbehandling pga. race inden for erhvervsmæssig eller almennyttig virksomhed eller mht. adgang til steder og sammenkomster, der er åbne for almenheden, er ikke tilladt efter Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race mv.

 

Domme over Peter Neerup Buhl og Kaj Vilhelmsen                                                                                                                                                     I august [2002] blev Peter Neerup Buhl ved Københavns Byret dømt for overtrædelse af racismeparagraffen. Han fik seks dagbøder à 500 kr. for tidligere, som kandidat for Fremskridtspartiet, at have anbefalet muhamedanere indfanget og sat i koncentrationslejre før hjemsendelse. Denne dom blev skærpet i Østre Landsret til tyve dagbøder a 500 kr., idet udtalelserne nu blev anset som propagandavirksomhed. Peter Neerup Buhl ankede dommen til Højesteret. Den 3. december 2003 blev Peter Neerup Buhl dømt for overtrædelse af racismeparagraffen (straffelovens § 266 b) i Højesteret. Ifølge dommen fastslog Højesteret, at Neerup Buhls ?udtalelser var forhånende og nedværdigende over for den befolkningsgruppe, som udtalelserne vedrørte, og at hensynet til den særlige vidtgående ytringsfrihed for politikere om samfundsanliggender ikke medførte, at udtalelserne ikke var strafbare?. Endvidere hedder det, at da hans udtalelser var ?fremsat på Internettet, som led i hans valgkamp, og da navnet på hjemmesiden var egnet til at tiltrække offentlighedens opmærksomhed, havde forholdet karakter af propagandavirksomhed?. Neerup Buhl blev idømt 20 dages betinget fængsel.

Den Danske Forening skyndte sig allerede ved byretssagen at lægge afstand til deres eget tidligere styrelsesmedlems ? og nuværende redaktør af Danskerens - udtalelser:

?DDF er bekendt med, at en folketingskandidat for Fremskridtspartiet ved sidste valg anbefalede brug af koncentrationslejre til indhusning af afviste asylsøgere m.fl., der skal udsendes af landet. Dette har nu ført til en straffelovssag mod pågældende. Foreningen tager skarpt afstand fra anbefalingen af en lejrform, som kun er alt for velkendt fra det 3. Rige. Såfremt kandidaten har anvendt ordet ?koncentrationslejre? i en anden betydning, er det alligevel tankeløst overfor de medborgere, der selv har været i sådanne.? (Af DDF-erklæring af 13. august ved formanden Harry Vinter)

ANKLAGESKRIFT [af 12.7.2001]

Kaj Vilhelmsen sættes herved under tiltale ved Københavns Byret til straf for overtrædelse af straffelovens § 266, stk. 2, jfr. stk. 1, til dels medvirken efter straffelovens § 23, ved omkring d. 17. december 1999 at have medvirket til at udbrede en anonym artikel med overskriften ?Bagom Islam?, idet den blev lagt ud på hjemmesiden www.Faelleslisten.dk/islam. html. som er registreret til tiltalte, og som han er ansvarlig for, idet udtalelserne i artiklen var truende, forhånende eller nedværdigende over for personer med muslimsk baggrund, og som på grund af udtalelsernes udbredelse og den vedvarende virksomhed med henblik på at påvirke meningsdannelsen havde karakter af propagandavirksomhed.

 

Her opregner statsadvokaten så en halv snes passager fra hjemmesiden, hvoraf vi citerer to:

?Voldtægt af ikke-muhamedanske kvinder er så indgroet i den muhamedanske religion og kultur at det er en del af kulturen? og ?Forfølgelse, slaveri, voldtægter og likvideringer af anderledes tænkende er derfor en del af den muhamedanske kultur?.

 

I december 2001 faldt der dom. Kaj Vilhelmsen fra Fælleslisten mod Indvandring blev ved Københavns Byret idømt en bøde på 6.000 kr. eller fængsel i 20 dage. Kaj Vilhelmsen har tidligere fået en dom for trusler. På Danskerens hjemmeside kommenterede næstformand Poul Vinther Jensen de to domme med ordene, at Kaj Vilhelmsen og Peter Neerup Buhl blev dømt blot for at oplyse om islam og om, hvordan vi kan værge os mod denne kulturelle fascisme. (kilde demos.dk og humanisme.dk)

 

Yderligere eksempler på forbudte udtalelser eller andre meddelelser:

* Vammelt ulækkert perkersvin.

* De sidder for narko alle perkere.

* Efter min mening er jøderne snarere blevet behandlet for humant end det modsatte. Den fejl må vi aldrig gøre igen. Vi er knyttet sammen af viljen . . . til at virkeliggøre førerens værk.

* Jødesvin; jøderotter; jødehyæner.

* Sorte svin.

* Sådan et sort svin skal holde kæft og rejse hjem.

* Alle negre skulle skydes.

* Den kultur disse unge kommer med, er efterhånden tyveri og drab, når de ikke kan få deres vilje, eller voldtægt.

* Jeg har intet mod perkere, tyrkere og sorte, bare de bliver i træerne og holder deres kæft. Der skulle være to haller inde i lufthavnen . . . den ene skulle være for dem, der ville forlade landet med det samme, og den anden skulle være for dem, der ville blive ? de skal bare lige gennem et gaskammer først. (kilde www.demos.dk)

I 2002 blev Morten Messerschmidt og tre andre tidligere bestyrelsesmedlemmer fra Dansk Folkepartis Ungdom idømt 14 dages betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens § 266b. Dommen faldt i Retten i Hvidovre 11. oktober 2002 og blev stadfæstet i Østre Landsret 9. maj 2003. Anledningen var en annonce i bladet Studiemagasinet med teksten: ?Masse-voldtægter, Grov vold, Utryghed, Tvangsægteskaber, Kvindeundertrykkelse, Bandekriminalitet. Det er, hvad et multietnisk samfund tilbyder os?. De to redaktører af bladet blev hver idømt 5 dagbøder à 500 kr. (kilde Wiki)

 

Radiovært dømt for racisme - igen

- Mandag den 11. januar 2010

Radiovært på Radio Holger skal 30 dage i fængsel for racistiske udtalelser i æteren, efter Østre Landsret har stadfæstet hans dom fra byretten.

Den kontroversielle radiovært Kaj Vilhelmsen er af Østre Landsret idømt 30 dages fængsel for racistiske udtalelser på Radio Holger, der i dag er en internetbaseret radiostation.

Landsdommerne nåede med sin afgørelse frem til samme resultat som byretten, og dermed er Kaj Vilhelmsens tredje dom for racisme en realitet.

Radioværten blev blandt andet dømt for 2. august 2006 i en 10 minutter lang monolog at sige:

?Vort land er forvandlet til den tredje verdens affaldsplads?, hvorefter han fortsatte: ?Vi ønsker ikke noget bastardsamfund, hvor tilfældige fremmede kalder sig danskere.

De to udtalelser, vurderer retten, er grove nok til at dømme Kaj Vilhelmsen for overtrædelse straffelovens §266b - også kendt som racismeparagraffen.

Kaj Vilhelmsens tidligere domme var begge betingede, så mandagens dom er den første, der reelt sender den 59-årige radiomand bag tremmer.

( kilde Ritzau)